Smernice pre udeľovanie klubových cien

Výbor klubu na svojich špeciálnych výstavách alebo klubových expozíciách pri niektorých výstavách udeľuje klubové ceny. Ich počet a hodnota je limitovaná finančnými hodnotami klubu a počtom vystavovaných holubov. Klubové ceny sa udeľujú len členom klubu na holuby z vlastného chovu. Udeľuje ich po posúdení posudzovateľom trojčlenná komisia členov klubu určená výborom klubu.

I. Ocenenia udeľované na jednotlivca

1. Víťaz klubu - Memoriál Prof. Andreja Boďu – šľachtiteľ Piešťanského obra.
Udeľuje sa na holuba bez rozdielu pohlavia, tmavej a strednej kresby fŕkanej, alebo tiger v čiernej farbe. Vek holuba musí byť ročník konania výstavy, alebo predchádzajúci rok. Jedná sa o výnimočného jedinca s výraznou hmotnosťou a telesným rámcom typickým pre Piešťanského obra. Bodové ohodnotenie musí dosiahnuť min. 96 bodov pri minimálnej účasti 15 kusov vystavených jedincov od troch vystavovateľov. Ocenenie môže holub dostať len jedenkrát, pričom môže získať aj ďalšie z uvedených cien. V prípade rovnosti bodov a hmotnosti má prednosť holub s kvalitnejšou kresbou. Víťaz klubu je ocenený putovným pohárom. Putovný pohár môže získať do trvalého vlastníctva člen klubu v prípade ak získa víťaza klubu 3 krát po sebe, alebo celkovo 5 krát.

2. Titul Šampión
Udeľuje sa len jeden na holuba bez rozdielu pohlavia, veku, kresby a farebného rázu. Môže ho získať maximálne jedenkrát, pričom celkový počet vystavených holubov musí byť 30 kusov od troch vystavovateľov. Titul Šampión môže byť udelený iba jednotlivcovi, ktorý získa minimálne 95 bodov a viac.

3. Čestná cena jednotlivca
Udeľuje sa na holuba bez rozdielu pohlavia , veku, kresby a farebného rázu pri minimálnom počte 15 holubov od troch vystavovateľov. Pri rovnosti bodov rozhoduje hmotnosť, vek a kresba. Prednosť má mladší holub, kresba tiger a fŕkaná.

4. Výletok roka
Udeľuje sa za rovnakých podmienok ako cena jednotlivca. Vek musí byť rok konania výstavy.

II. Ocenenia udeľované na kolekciu:

1. Majster klubu chovateľov piešťanských obrov
Udelí sa vystavovateľovi s platnosťou na jeden rok, ktorý vystaví holuby vo všetkých vekových a pohlavných kategóriách (starý a mladý holub, stará a mladá holubica), holubice musia byť označené. Vystavené musia byť min. tri kolekcie jednej kresby a farebného rázu od dvoch vystavovateľov. Celkové bodové hodnotenie 4 ks holubov min. 380 bodov.
Kolekcia musí byť jednej kresby a farebného rázu. Pri rovnosti bodov rozhoduje hmotnosť, vek a kresba. Udeľuje sa po jednom titule na jednu kresbu a farebný ráz. Vystavovateľ, ktorý súťaží o Majstra klubu, musí svoje rozhodnutie nahlásiť písomne alebo elektronicky tajomníkovi klubu súčasne s prihlásením sa na špeciálku klubu.

2. Víťazná kolekcia
Udelí sa vystavovateľovi na 4 ks holubov, bez rozdielu veku a pohlavia s najvyšším bodovým ohodnotením, ak sú vystavené minimálne tri kolekcie v jednej kresbe od dvoch vystavovateľov. Kolekcia musí byť jednej kresby a farebného rázu. Ak sa udelí titul Majster klubu, titul Víťazná kolekcia sa neudeľuje.

3. Čestná cena za kolekciu
Udelí sa vystavovateľovi na ďalšiu kolekciu v poradí za podmienok ako víťazná kolekcia. Ak vystavovateľ získal majstra klubu alebo víťaznú kolekciu a vystavuje viac kolekcií v jednej kresbe a farebnom ráze, cenu klubu za ďalšiu kolekciu už nezíska.
Email
Heslo
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one