Organizačný poriadok

Všeobecné ustanovenie
  Klub je záujmové združenie občanov na základe dobrovoľného členstva chovateľov holubov s cieľom zachovať genofond existujúcich plemien holubov a ďalej ich rozvíjať šľachtením. Je vyšou formou chovateľskej činnosti a preto sú na jeho členov kladené vyššie nároky v chove čistokrvných zvierat. Klub po odbornej stránke riadi Ústredná odborná holubiarska komisia SZCH. Mimo tohto štatútu platia pre klub a jeho členov Stanovy SZCH, ktorými sa riadi.
  
Hlavná náplň činnosti a ciele klubu
  Klub chovateľov piešťanských obrov bol založený dňa 27.2.2005 s celoštátnou pôsobnosťou. Združuje chovateľov tohto plemena holubov, za účelom odborného vedenia, usmerňovania chovateľskej práce a ďalšieho šľachtenia v súlade s platným štandardom. Klub zabezpečuje klubové výstavy a podnecuje svojich členov na účasť na miestnych, oblastných, celoštátnych a medzinárodných výstavách. Výsledky na týchto výstavách pravidelne vyhodnocuje, analyzuje klady a nedostatky. Na základe týchto poznatkov určuje ciele pre zlepšenie kvality v nasledujúcom období. Podáva návrhy na doplnenie štandardu a konzultuje s odbornou holubiarskou komisou a zborom posudzovateľov správne ohodnotenie kvality charakteristických znakov plemena. Členov klubu orientuje a napomáha k zvyšovaniu kvality.
  
Členstvo v klube
  Za člena KCHPO môže byť prijatý chovateľ na základe písomnej prihlášky, pričom musí byť organizovaný v niektorej ZO-SZCH
Práva a povinosti člena:
- aktívne sa zúčastňovať na klubových schôdzach,
- hlasovať, voliť abyť volený do klubových funkcií,
- vystavovať svoje holuby na klubových a ďalších výstavách,
- viesť plemennú knihu a na svoje odchovy vypisovať preukazy o pôvode holuba,
- do konca apríla bežného roka nahlasovať čísla obrúčok, ktoré budú použité na vlastný odchov,

Výbor klubu
  Výbor KCHPO je volený, doplňovaný alebo odvolávaný členmi na výročnej členskej schôdzi. Riadi sa stanovami SZCH. Výbor klubu zabezpečuje plnenie všetkých úloh, ktoré je potrebné realizovať medzi členskými schôdzami, z prijatého uznesenia členskej schôdze a plánu činnosti. Klub vedie evidenciu členov, po prijatí nového člena mu klub odovzdá Organizačný poriadok KCHPO, Smernice pre udeľovanie klubových cien, Štandard PO. Výbor organizuje a zabezpečuje každoročne klubovú špeciálku a na tejto udeľuje klubové ceny podľa spracovaných a schválených smerníc. V organizačnom poriadku nie sú zapracované organizačné povinnosti klubu a jeho výboru, pretože sú podrobne rozpracované v stanovách SZCH.
Email
Heslo
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one